Přehled nabízených aktivit

Nabízené aktivity vycházejí z požadavků rodičů a provozních možností dětské skupiny. Pokud není specifikováno, jsou určené zpravidla pro děti od tří let věku, u kterých se předpokládá, že se již adaptovaly na běžný provoz školky.

U mladších dětí je velice důležitá klidná adaptace, dostatečný prostor pro volnou hru a individuální povídání a hraní s dospělým. To, že nejmladší děti nechodí na kroužek, tedy určitě neznamená ztrátu času, ale naopak může přispět k úspěšné socializaci dítěte a jeho postupnému osamostatňování.

Pokud je to možné, vedou kroužky naše paní učitelky, které znají specifické potřeby každého dítěte. Děti se tak mohou pouštět do nových aktivit s důvěrou a ničím nenarušovaným nadšením. Přijímání do kroužků není výběrové, společně s rodiči se snažíme odhadnout zájem a možnosti dítěte tak, aby aktivity umožňovaly rozvinout jeho potenciál, případně vyrovnat oslabení v některých oblastech.

Aktivity jsou rozdělené na ty, které probíhají v rámci běžného programu školky (rodiče na ně další příspěvek nehradí) a aktivity hrazené rodiči.

 

a)    Kroužky hrazené rodiči:

Kroužky, na které rodiče své dítě přihlašují.

V pondělí a ve čtvrtek odpoledne mají děti možnost navštěvovat kroužek Taneční gymnastika vedený paní učitelkou Danielou v MŠ Pampeliška.

V úterý odpoledne se mohou přihlásit na hudební kroužek vedený paní učitelkou Judit v MŠ Pampeliška.

Ve středu probíhá v odpoledních hodinách kroužek anglického jazyka, vedený rodilou mluvčí Brianou taktéž v MŠ Pampeliška.

 

b)     Další aktivity MŠ

Veškeré další aktivity budou probíhat v rámci každodenních činností v dětské skupině, s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Děti se seznamují se základy sportů, učí se nové pohybové hry, naučí se manipulovat s tělovýchovným náčiním, každý den čeká děti ranní cvičení. Učíme se nové hudebně pohybové hry, písně, tančíme si a hrajeme na orffové nástroje a samozřejmě hudbu nejen vytváříme, ale také posloucháme. Společně tu tvoříme, modelujeme, malujeme, stříháme, zkoušíme různé techniky a hlavně si hrajeme s barvou, s tvary a povídat si o tom, co se nám daří a co je třeba vylepšit.

Se staršími dětmi jezdíme na výlety, chodíme do párků, do lesa, Toulcova dvora, objednáváme výchovné programy. Do školky jezdí několikrát ve školním roce divadlo. Spolupracujeme především s MŠ Pampeliška, ale i s dalšími školkami v rámci Firemních školek.

Seznam akcí je zveřejněn na nástěnce a webových stránkách školy.

Sportovní hry Firemních školek

Akce se účastní děti ze školek v síti Firemních školek s.r.o. Program je přizpůsobený vývojové úrovni dětí, podporujeme zdravé sebevědomí jednotlivých dětí i skupinovou spolupráci a empatii. Děti soutěží v několika disciplínách (např. překážkový běh, hod na cíl, hod do dálky, štafeta…), cílem není zvítězit, ale zúčastnit se. Medaile, diplom i drobné odměny tak čekají na všechny děti. Sportovní hry jsou pro děti dnem plným sportu, kamarádů, her a legrace.

Zapojení do projektů

V rámci preventivních programů spolupracujeme s Městskou policií, Městskou knihovnou, zařazujeme preventivní programy.

Prima Vizus

  • „Na zraku dětí nám záleží“ – ve školce probíhá jednou ročně vyšetření zraku dětí.

Profimed

  • Cílem tohoto projektu je vysvětlit dětem, jak se starat o své zoubky
   a pusinky, aby věděly, proč je péče důležitá, i když je zrovna žádný
   zoubek nebolí. Správnou prevencí navíc napomohou tomu, aby měly
   zdravý chrup i v dospělosti.

Logopedické vyšetření

  • Do školky za námi dochází paní doktorka, která provádí foniatrické vyšetření zaměřené na záchyt poruch artikulace, vývojových poruch řeči, hlasu a sluchu.

Povídej

Školka je zapojena do mezigeneračního projektu „Povídej“ společnosti Mezi námi o.p.s., jehož cílem je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů důchodců.

Děti pravidelně navštěvují domov seniorů Malešice, společně s babičkami a dědečky tvoří, povídají si, sportují a užívají si mnoho zábavy.

Česko čte dětem

Samozřejmostí je zapojení do projektu „Česko čte dětem“ a podpora předčtenářské gramotnosti dětí. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. Spolupracujeme s místní knihovnou, pro starší děti připravujeme noční školku s pohádkou.

Přečti

Senioři-dobrovolníci se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně dětem číst. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších. Do školky za dětmi dochází babička Liduška každých 14 dní, děti se na ni vždy velmi těší.