Přehled nabízených aktivit

Nabízené aktivity vycházejí z požadavků rodičů a provozních možností dětské skupiny. Pokud není specifikováno, jsou určené zpravidla pro děti od tří let věku, u kterých se předpokládá, že se již adaptovaly na běžný provoz školky.

U mladších dětí je velice důležitá klidná adaptace, dostatečný prostor pro volnou hru a individuální povídání a hraní s dospělým. To, že nejmladší děti nechodí na kroužek, tedy určitě neznamená ztrátu času, ale naopak může přispět k úspěšné socializaci dítěte a jeho postupnému osamostatňování.

Pokud je to možné, vedou kroužky naše paní učitelky, které znají specifické potřeby každého dítěte. Děti se tak mohou pouštět do nových aktivit s důvěrou a ničím nenarušovaným nadšením. Přijímání do kroužků není výběrové, společně s rodiči se snažíme odhadnout zájem a možnosti dítěte tak, aby aktivity umožňovaly rozvinout jeho potenciál, případně vyrovnat oslabení v některých oblastech.

Aktivity jsou rozdělené na ty, které probíhají v rámci běžného programu školky (rodiče na ně další příspěvek nehradí) a aktivity hrazené rodiči.

 

a)    Kroužky hrazené rodiči:

Kroužky, na které rodiče své dítě přihlašují.

Jednou týdně probíhá v dopoledních hodinách kroužek anglického jazyka, vedený rodilou mluvčí.

V pondělí odpoledne mají děti možnost navštěvovat kroužek Taneční gymnastika vedený paní učitelkou Danielou v MŠ Pampeliška.

Ve středu odpoledne zase kroužek Logohrátky vedený paní učitelkou Luckou v MŠ Pampeliška.

 

b)     Další aktivity MŠ

Veškeré další aktivity budou probíhat v rámci každodenních činností v dětské skupině, s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Děti se seznámí se základy sportů, naučí se nové pohybové hry, naučí se manipulovat s tělovýchovným náčiním, každý den čeká děti ranní cvičení. Naučíme se nové hudebně pohybové hry, písně, zatančíme si a zahrajeme na orffovské nástroje a samozřejmě budeme hudbu nejen vytvářet, ale také poslouchat. Budeme modelovat, malovat, stříhat, zkoušet různé techniky a hlavně si hrát s barvou, s tvary a povídat si o tom, co se nám daří a co je třeba vylepšit.

Se staršími dětmi plánujeme návštěvu divadla, budeme navštěvovat ostatní firemní mateřské školky. Spolupracovat budeme především s MŠ Pampeliška.

Do školky přijede několikrát ve školním roce divadlo. Seznam akcí bude zveřejněn na nástěnce a webových stránkách školy

Olympiáda Firemních školek

Akce se účastní děti ze školek v síti Firemních školek s.r.o. Program je přizpůsobený vývojové úrovni dětí, podporujeme zdravé sebevědomí jednotlivých dětí i skupinovou spolupráci a empatii. Děti soutěží v několika disciplínách (např. překážkový běh, hod na cíl, hod do dálky, štafeta…), cílem není zvítězit, ale zúčastnit se. Medaile, diplom i drobné odměny tak čekají na všechny děti. Olympiáda je pro děti dnem plným sportu, kamarádů, her a legrace.

Zapojení do projektů

V rámci preventivních programů budeme spolupracovat s Městskou policií, Městskou knihovnou, zařadíme preventivní programy – Logopedický a vývojový screening a testy školní zralosti pro děti před nástupem do ZŠ, návštěva dentální hygienistky. Podporujeme projekt Ježkovyvoči, zaměřený na prevenci rizikových faktorů.

Povídej

Školka se zapojí do mezigeneračního projektu „Povídej“ společnosti Mezi námi o.p.s., jehož cílem je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů důchodců.

Společnost Mezi námi o.p.s školce pomůže vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole.

Česko čte dětem

Samozřejmostí je zapojení do projektu „Česko čte dětem“ a podpora předčtenářské gramotnosti dětí. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. Spolupracujeme s místní knihovnou, pro starší děti připravujeme noční školku s pohádkou.

Přečti

Senioři-dobrovolníci se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně jednou týdně dětem číst. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.